Events

Sri Guru Nanak Dev Ji Prakash Utsav (549th)

Friday, November 23, 2018

- Arambh Sri Akhand Paath: 8:00am

- Diwaan (Dhadi Varan): 6:30pm - 8:00pm

- Langer: 8:30pm

Saturday, November 24, 2018

- Sri Akhand Paath Continues

- Diwaan (Dhadi Varan): 6:30pm - 8:00pm

- Langer: 8:30pm

Sunday, November 25, 2018

- Bhog, Sri Akhand Paath: 10:00am

- Dhadi Varan, Katha, and Kirtan: 11:00am - 1:00pm            

- Langer: 1:30pm